Federació Empresarial del Gran Penedès 

Envieu aquest formulari i en breu ens posarem contacte amb vosaltres.

*En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat i tractament de les dades, es la gestió per la inscripció en algun dels cursos que organitza el Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL així com, el seguiment acadèmic, econòmic i administratiu, necessaris per a l'organització i desenvolupament de les activitats formatives. El termini de conservació de les dades serà d’acord amb el que estableix la legislació educativa i en relació a possibles requeriments d’entitats públques competents (Conselleria d'Educació, Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, Agència Tributària o òrgans jurisdiccionals) i fins que no exerceixi el seu dret de cancel·lació o supressió. Les dades són tractades en base al seu consentiment explícit. Podran ser cedides o comunicades, si s’escau a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments a la Conselleria d'Educació o al Ministeri d'Educació per a l'exercici de les seves competències en el seu cas, així com als docents que imparteixen els diferents cursos. Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Portabilitat, Supressió o, si escau, Oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Informació addicional: l’informem que podran consultar la informació addicional i més detallada ael “Avís de Privacitat” a la nostra pàgina web www.fegp.cat.
 

No obstant això, podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials, a través del procediment senzill i gratuït habilitat a la part inferiors dels mateixos correus electrònics, o bé, enviant-nos un email específic a comunicacio@fegp.cat

Amb el patrocini de

Banc Sabadell Caixa BankAcció PreventivaMútua General de CatalunyaFinergia

La teva privacitat és la nostra prioritat

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra  Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.