Dades de l'empresa

Nom comercial de l'empresa   Núm. treballadors
Nom fiscal de l'empresa   Any de fundació
Forma jurídica   NIF
Adreça   Codi postal
Comarca   Població
Telèfon   Telèfon 2
Direcció web   CNAE
         
Persona de contacte   Càrrec
Correu electrònic      


Dades d'activitat

Sector d'activitat
Principals activitats
Marques registrades pròpies
Marques que fabrica o comercialitza
Àmbits de mercat
Local Comarcal Provincial Nacional Internacional
Països destí d'exportacions
Països origen d'importacions
Segells de qualitat
ISO 9001 ISO 14000 EMAS  
Altres      

Dades d'organigrama

Direcció general / Gerència
  E-mail
Responsable administració
  E-mail
Responsable comercial
  E-mail
Responsable recursos humans
  E-mail
Responsable formació
  E-mail
Responsable màrqueting i publicitat
  E-mail


Barem de quotes anuals 2019 (marcar la casella corresponent) La quota social està exempta d'IVA

Empresa de nova creació (< 5 mesos) 125,00 € Empresa fins a 50 treballadors 675,00 €
Empresa fins a 5 treballadors 250,00 € Empresa fins a 100 treballadors 1.000,00 €
Empresa fins a 10 treballadors 325,00 € Empresa fins a 250 treballadors 1.500,00 €
Empresa fins a 25 treballadors 450,00 € Empresa a partir de 250 treballadors 2.500,00 €


Entitats vinculades a la FEGP (Per afiliar-se només cal marcar amb una x)
 
Dones d'Empresa Joves d'Empresa

Publicació de dades al directori web www.fegp.cat
Cessió de dades als socis FEGP
 
  Si No


Domiciliació bancària
 
Titular del compte:
Caixa/banc:
IBAN (24 dígits)

Data de pagament

   
Data del de 2019, a
   
   


En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, Fòrum Empresarial del Gran Penedès, amb domicili al carrer de l’Àncora, 3, 08800, Vilanova i la Geltrú, Tel. 902106700, email: comunicacio@fegp.cat, www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la prestació dels serveis contractats. La gestió administrativa, de facturació, comptable i fiscal derivada de la prestació dels serveis, així com la de seguir mantenint-lo informat dels serveis i ofertes que presta el Responsable. El termini de conservació de les dades estarà en funció del que es disposa a efectes mercantils en el Codi de Comerç, a efectes fiscals segons determina la Llei General Tributària. Respecte a la informació comercial, mentre es mantingui la relació o no se sol·liciti la seva cancel·lació per part de l’associat, les dades són tractades sobre la base de la relació precontractual i contractual formalitzada i el seu consentiment. Les dades podran ser cedides o comunicades, si s’escau, a entitats bancàries per a la realització de cobraments o pagaments, així com a requeriment de l’Agència Tributària, Jutjats o Tribunals. Vostè podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Portabilitat, Supressió o, si s’escau, Oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça a dalt assenyalada especificant quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. (www.agpd.es) Informació addicional: l’informem que podran consultar la informació addicional i més detallada a l’“Avís de Privacitat” al nostre web www.fegp.cat.

Accepto de manera explícita el tractament de les dades

La FEGP informa que les dades podran ser utilitzades per l’enviament de butlletins periòdics i comunicacions comercials digitals en cas que vostè manifesti el consentiment explícit:

Si No

No obstant això, podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials, a través del procediment senzill i gratuït habilitat a la part inferiors dels mateixos correus electrònics, o bé, enviant-nos un email específic a comunicacio@fegp.cat